ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY NFZ

 

Dyrektor Zakładu lek.med.Agnieszka Dulkiewicz

Kierownik Zakładu

Pielęgniarka Oddziałowa

 

Telefony:

 • 18 533 255 009
 • 696 635 726

Świadczenia realizowane w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w zakresie stacjonarnej opieki długoterminowej:

 • Świadczenia pielęgniarskie
 • Świadczenia lekarskie
 • Rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza
 • Badania i terapia psychologiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia zajęciowa
 • Kontynuacja leczenia farmakologicznego
 • Kontynuacja leczenia dietetycznego
 • Zaopatrzenie w wyroby medyczne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2013.1480 z późn. zm.)
 • Badania diagnostyczne (podstawowe)
 • Konsultacje specjalistyczne
 • Zlecony transport sanitarny
 • Edukacja i poradnictwo zdrowotne
 • Opieka duszpasterska

Zasady przyjęć do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja kwalifikująca do pobytu w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie złożonej dokumentacji (druki do pobrania).

Wypełnione dokumenty składane są u Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krynicy-Zdroju ul.Reymonta 21 .

Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wydaje Dyrektor ZOL informuje o tym osobę ubiegającą się o przyjęcie do ZOL.

Przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.

Przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego odbywają się według kolejności składanych wniosków z uwzględnieniem kryteriów medycznych i wskazań lekarskich.

Poza kolejnością w miarę posiadania wolnych miejsc mogą zostać przyjęci pacjenci w trybie pilnym tj.: pacjenci samotni, wypisywani po hospitalizacji ze szpitala,  pacjenci zakwalifikowani już uprzednio do ZOL wypisywani po hospitalizacji ze Szpitala po hospitalizacji powyżej 14 dni kalendarzowych oraz pacjenci, którzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali 0 punktów oraz wymagają żywienia dojelitowego przez zgłębnik żołądkowy, gastrostomię lub jejunostomię.

Przyjęcie do Zakładu jest ustalone przez Pielęgniarkę Oddziałową ZOL  z pacjentem, a jeżeli jego stan zdrowia na to nie pozwala   z opiekunem faktycznym po uprzednim wydaniu decyzji komisji kwalifikującej.

W dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają pacjenta według skali Barthel. Pacjent który został oceniony powyżej 40 punktów wg. w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu.

NFZ finansuje pobyty pacjentów wyłącznie do 40 punktów wg. w/w skali z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania..

Osobami uprawnionymi do świadczeń zdrowotnych w Zakładzie w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są  świadczeniobiorcy objęci powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej,  u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie oraz trudna sytuacja socjalno – bytowa pacjenta i/lub jego opiekunów prawnych .

Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew swojej woli. Oświadczenie woli składane jest w momencie przyjęcia pacjenta do Zakładu.

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi w dniu przyjęcia pacjenta do Zakładu są:

a) aktualny dowód osobisty

b) aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie

c) aktualne badania jeżeli takowe są w posiadaniu pacjenta

d) aktualne karty informacyjne z pobytu w innych placówkach ochrony zdrowia, w których pacjent był po złożeniu skierowania do Zakładu.

Zasady odpłatności

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z poźn. zm.).

Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu pacjenta przebywającego w ZOL

Warunki pobytu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

 • Całodobowa opieka pielęgniarska
 • Opieka lekarska (lekarz internista, psychiatra, neurolog)
 • Rehabilitacja
 • Terapia zajęciowa
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia psychologiczna
 • Całodobowe wyżywienie – zróżnicowane diety

Warunki lokalowe

 • Sale 1,2,3,4,5 i 6 osobowe
 • Sala rehabilitacyjna
 • Świetlica – sala dziennego pobytu, sala terapii zajęciowej
 • Pokój terapii logopedycznej i psychologicznej

Wypis

 • Wypisanie pacjenta z Zakładu następuje:
 • Gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszych całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w szczególności jeżeli w ocenie skalą Bartel pacjent uzyskał powyżej 40 punktów.
 • Na żądanie pacjenta lub jego opiekuna prawnego, gdy nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia lub życia, po złożeniu pisemnego oświadczenia.
 • Wypisania z Zakładu dokonuje lekarz.

 

                    ZASADY PRZYJĘCIA I POBYTU W ZOL

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze      środków   publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz.1027 z późn. zm.) .

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami) .

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych.

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 1. Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:
 2. ZOL, Oddziale, Zakładzie, rozumie się przez to: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w ALFA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 3. pensjonariuszu bez bliższego określenia, pacjencie, rozumie się przez to osobę skierowaną do ZOL i w nim przebywającą.
 4. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem o profilu ogólnym.

W Zakładzie obejmowane są opieką osoby, które: przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, ale które ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoobsłudze i pielęgnacji oraz konieczność stałej kontroli lekarskiej, powinny przebywać w specjalistycznej placówce.

Warunki pobytu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym:

 • Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie
 • Rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • Terapia psychologiczna i zajęciowa
 • Leczenie farmakologiczne i dietetyczne
 • Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Zapewnienie zleconych badań
 • Edukację i poradnictwo zdrowotne
 • Zapewnienie zleconego transportu
 • Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodne z zaleceniem lekarza
 1. Do Zakładu nie są przyjmowane osoby: wymagające mechanicznej wentylacji; z chorobą psychiczną lub uzależnieniem (należy korzystać z leczenia w oddziale opieki psychiatrycznej lub odwykowym).
 2. Świadczenia Zakładu obejmują usługi z zakresu: opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, rehabilitacji, świadczeń psychologicznych i logopedycznych, terapii zajęciowej, edukacji zdrowotnej.
 3. Pobyt w ZOL.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z poźn. zm.).

 1. Przepisy stanowiące o obowiązkach pensjonariusza dotyczące ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ZOL stosuje się odpowiednio do obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora w przypadku działania za pensjonariusza tych osób.

II. ZASADY PRZYJĘCIA DO ZOL

8. W procesie kierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL) istnieją dwie możliwości:

 • Jeśli pacjent jest w domu, skierowanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu – wraz z pielęgniarką środowiskową ocenia, czy pacjent kwalifikuje się do skierowania. Dokumentację – po skompletowaniu –samodzielnie przekazuje się do wybranego ZOL.Pacjent w domu – stan stabilny, zwykle oznacza dłuższy czas oczekiwania.
 • Jeśli pacjent przebywa w szpitalu, skierowanie do ZOL wystawia szpital. Wówczas szpital często przekazuje skierowanie bezpośrednio do placówki. Pacjent szpitalny – stan pilny, przyjęcie do zakładu opiekuńczego priorytetowe.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wydawane przez lekarza. Wzór skierowania jest zamieszczony na stronie internetowej Szpitala w zakładce Szpital  „Warunki przyjęcia do Oddziałów”.

 

 1. Do skierowania dołącza się;

Wniosek o wydanie skierowania;

Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do pobytu w ZOL o profilu ogólnym – dotyczy chorych z zaburzeniami psychicznymi;

Wywiad pielęgniarski;

Kartę Oceny Świadczeniobiorcy wg. Skali Barthel;

Zgody i informacje;

Kopie postanowień Sądu: o ubezwłasnowolnieniu, o ustanowieniu opiekuna prawnego / kuratora dla osoby niepełnosprawnej – dotyczy osoby niezdolnej do świadomego decydowania o sobie;

Umowa i Oświadczenie woli dotyczące sposobu regulowania opłat za pobyt pensjonariusza w ZOL

Wzory dokumentów są zamieszczone na stronie internetowej Zakładu w zakładce Szpital  „Warunki przyjęcia do Oddziałów” .

 

 1. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL może wystąpić pensjonariusz lub jego opiekun prawny.
 1. W przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL nie pozwala na świadome podjęcie decyzji o ubieganiu się o przyjęcie, a wnioskodawca nie posiada opiekuna prawnego, zgodę na umieszczenie w placówce może wyrazić Sąd Rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania.
 2. Termin przyjęcia wyznaczany jest w zależności od liczby wolnych miejsc.
 1. Osoba ustanowiona przez pacjenta do kontaktu z ZOL jest zobowiązana do poinformowania Zakładu o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie pacjenta do ZOL bez względu na powód rezygnacji.
 1. Zakład odmówi przyjęcia wniosku pacjenta, który zawiera braki formalne, tj. min.:

nie jest podpisany przez pacjenta (jego opiekuna prawnego) lub brak jest decyzji Sądu o wyrażeniu zgody na pobyt i leczenie w placówce opiekuńczej; brak kwalifikacji w skali Bartel;

 

III. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ZOL

 

 1. Odpłatność za pobyt pensjonariusza ustala się na podstawie umowy zawartej najpóźniej w dniu przyjęcia go do ZOL w kwocie obowiązującej w danym dniu. Płatność za dany miesiąc odbywa się do 5 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

 

 1. Umowę, o której mowa w ust. 16 zawiera się na czas pobytu pensjonariusza w ZOL z pensjonariuszem jeżeli posiada on pełną zdolność do czynności prawnej lub z osobą go reprezentującą.
 1. Miesięczną opłatę za pobyt w ZOL obniża się odpowiednio o liczbę dni udokumentowanej nieobecności w danym miesiącu (tj.: przepustki, pobyty w innym oddziale szpitalnym itp.).
 1. Okresowe nieobecności pensjonariusza w ZOL, w szczególności za które odpłatność zostaje pomniejszona, nie wpływają na ważność umowy (nie jest konieczne zawieranie nowej umowy).
 1. W przypadku nie regulowania w terminie należnej opłaty Zakład zastrzega sobie prawo podjęcia kroków w celu wyegzekwowania zobowiązania na drodze sądowej.

IV. OBOWIĄZKI PACJENTA

 

 1. Pacjent zgłaszający się do kontynuacji leczenia lub opieki w Zakładzie powinien poddać się badaniu przez lekarza i pielęgniarkę, a stosownie do potrzeb także czynnościom doprowadzającym jego i jego rzeczy do należytego stanu higieniczno-sanitarnego.
 1. Pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy oraz innych pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych oraz przestrzegać ustalonego regulaminu i zarządzeń porządkowych Zakładu. Nie wolno mu przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zalecenia lekarza / pielęgniarki / pracownika medycznego Zakładu w zakresie ich kompetencji.
 1. Pacjent powinien mieć własne środki higieny osobistej, w tym: mydło, szampon, szczotkę i pastę do zębów, grzebień, ręcznik, środki do higieny intymnej, itp.
 1. Nie wolno przechowywać i spożywać na terenie Zakładu artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia i przeterminowanych (mogą one ulec konfiskacie i zniszczeniu).
 1. Palenie tytoniu może odbywać się jedynie na zasadach określonych w prawie powszechnym.

 

 1. Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy Zakładu oddane mu do użytku na czas leczenia lub opieki. Bez zgody pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie komórki organizacyjnej chory nie ma prawa przenosić naczyń i przedmiotów z jednego pomieszczenia do drugiego. Pacjent jest obowiązany szanować mienie Zakładu. Za powstałe z winy pacjenta szkody w mieniu Zakładu powinien on wpłacić do kasy Zakładu równowartość rzeczywistego kosztu usunięcia szkód.
 1. Pacjent może posiadać przy sobie pieniądze tylko na drobne wydatki. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe będące w posiadaniu pacjenta.
 1. W razie rażącego naruszenia przez pacjenta niniejszego regulaminu, pacjent może być wypisany z Zakładu, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala z tym, że wobec osób ubezwłasnowolnionych decyzje podejmowane są w porozumieniu z kuratorem lub opiekunem danej osoby albo właściwym sądem.

V. OBOWIĄZKI ODWIEDZAJĄCYCH

 1. Odwiedziny pacjentów mogą się odbywać w każdy dzień tygodnia w porze dziennej.Ilość odwiedzających i konkretny czas odwiedzin pacjent lub odwiedzający winien uzgodnić z lekarzem lub osobą odpowiedzialną w komórce organizacyjnej za przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Odwiedzanie ciężko chorych pacjentów odbywa się za zgodą lekarza. Zaleca się aby odwiedziny pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym planować w każdy dzień tygodnia pomiędzy godziną 10:00, a godz. 19:00. Osoby odwiedzające, upoważnione przez pacjenta, mogą zwracać się o informacje dotyczące jego stanu zdrowia wyłącznie za pośrednictwem lekarza. Mają także obowiązek wylegitymowania się na prośbę pracownika udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 1. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz może zezwolić na samodzielne odwiedzanie pacjenta osobie z najbliższej jego rodziny, która nie osiągnęła pełnoletniości.
 1. Pacjentów mogą odwiedzać wyłącznie osoby zdrowe (nie dotknięte chorobą zakaźną), czyste i schludnie ubrane. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom mogącym spowodować zagrożenie stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
 1. Odwiedzającym nie wolno: zakłócać procesu pracy, przebywać w pomieszczeniach służb medycznych, gospodarczych i technicznych (gabinetach zabiegowych,kuchni itp.)
 1. Odwiedzający są zobowiązani poinformować osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie komórki organizacyjnej, w której pacjent jest leczony, o pozostawionych rzeczach i żywności.
 1. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się: dostarczenia chorym artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia i przeterminowanych (mogą one ulec konfiskacie i zniszczeniu) oraz leków i artykułów, które zostały zabronione przez lekarza, przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych, wprowadzania zwierząt, zachowań mogących wprowadzić pacjenta w stan niepokoju.
 1. Za szkody w mieniu Zakładu powstałe z winy odwiedzającego (lub z winy będącej pod jego opieką osoby niepełnoletniej) powinien on wpłacić do kasy Zakładu równowartość rzeczywistego kosztu usunięcia szkód. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez odwiedzających w związku z posiadaniem przez nich na terenie Zakładu pieniędzy i przedmiotów wartościowych.
 2. Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn może być okresowo wprowadzony zakaz odwiedzania pacjentów.
 1. Osoba odwiedzająca pacjenta jest obowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem, zachowywać się w czasie pobytu w Zakładzie kulturalnie, podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub do wskazówek personelu, albo naruszają dobra osobiste pacjentów podlegają wydaleniu poza obręb Zakładu oraz mogą być w ogóle pozbawione prawa odwiedzania pacjentów

Przyjąłem/am do wiadomości i stosowania powyższe zasady.

 

Miejscowość, data

 

Podpis pacjenta / opiekuna prawnego pacjenta

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA  OCENY  ŚWIADCZENIOBIORCY  SKIEROWANEG//PRZEBYWAJĄCEGO  W  ZAKŁADZIE  OPIEKUŃCZYM – Skala Barthel

KARTA KWALIFIKACJI DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO LUB DOJELITOWEGO

OŚWIADCZENIE PACJENTA 1 ZOL

OŚWIADCZENIE PACJENTA 2 ZOL

SKALA GLASGOW

SKIEROWANIE DO ZOL

WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZASADY PRZYJĘCIA I POBYTU W ZOL// ODDZIALE REHABILITACJI

ZAŚWIADCZENIE LEKARZA PSYCHIATRY

ZGODA NA POBYT 1

ZGODA NA POBYT 2