Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Transport bezpłatny przysługuje:
» osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie
ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie
pacjenta;
» w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia
w innej placówce leczniczej, wynikającej z potrzeby zachowania
ciągłości leczenia.

Transport częściowo płatny przysługuje w przypadku:
» chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
» chorób nowotworowych,
» chorób oczu,
» chorób przemiany materii,
» chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
» chorób skóry i tkanki podskórnej,
» chorób układu krążenia,
» chorób układu moczowo-płciowego,
» chorób układu nerwowego,
» chorób układu oddechowego,
» chorób układu ruchu,
» chorób układu trawiennego,
» chorób układu wydzielania wewnętrznego,
» chorób zakaźne i pasożytnicze,
» urazów i zatruć,
» wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji
chromosomowych,
– gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego
poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy
innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub
wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu
sanitarnego.

Transport odpłatny – realizowany jest na zlecenie lekarza lub felczera
ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadkach niewymienionych powyżej.

Chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości
pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym a docelowym, wskazanym
w skierowaniu na transport sanitarny.