Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.
Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową, obejmują pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. Opieka pielęgniarska obejmuje dni od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 20.00 oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie także soboty, niedziele i dni ustawowo wolne.

Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia odbywa się co miesiąc przez pielęgniarkę. W przypadku gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel MOW NFZ nie finansuje dalszej opieki.
Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:
– Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
lub,
– Wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych
oraz
– kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej.

 

Rejestracja do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej :
– na podstawie zgłoszenia osobistego
– telefonicznego
– za pośrednictwem osób trzecich
– elektronicznie www.nzoz-krynica.pl , e-mail: nzozkrynicazdroj@gmail.com