Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej NFZ

Skierowanie mogą wydać lekarze oddziałów:

urazowo-ortopedycznych
chirurgicznych
neurochirurgicznych
neurologicznych
reumatologicznych
chorób wewnętrznych
onkologicznych
ginekologicznych
urologicznych

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być
kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

rehabilitacyjnej
urazowo-ortopedycznej
neurologicznej
reumatologicznej

Kwalifikacja pacjenta do oddziału:

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i
dokumentacji medycznej oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
Po zakwalifikowaniu pacjenta do szpitalnego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej,
ustalany jest termin przyjęcia pacjenta na oddział.
Pacjent zostaje zapisany do kolejki oczekujących oraz informowany o przybliżonym terminie
przyjęcia na oddział.
W dniu terminu przyjęcia pacjenta do oddziału lekarz kierujący oddziałem przeprowadza
kwalifikacje do przyjęcia na podstawie całości wymaganej dokumentacji.
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi
do 6 tygodni.

Tryb przyjęcia:

Wskazania do kwalifikacji w trybie pilnym do rehabilitacji stacjonarnej:

– po leczeniu operacyjnym zmian urazowych i nieurazowych ośrodkowego układu
nerwowego, i rdzenia przedłużonego powikłanych niedowładami do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po leczeniu zachowawczym złamań trzonów kręgów,do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po leczeniu zachowawczym złamań kości długich do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala
po zabiegu operacyjnym oraz po uzyskania zrostu lub zdjęcia opatrunku gipsowego,
– zaburzenia zrostu kości aseptyczne od chwili rozpoznania do 6 miesięcy od wypisu ze
szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po operacyjnym leczeniu dyskopatii do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po leczeniu operacyjnym złamań kręgosłupa do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po leczeniu operacyjnym złamań kości długich lub miednicy z zespoleniami
stabilnymi lub śródszpikowymi do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po
zabiegu operacyjnym,
– po leczonych operacyjnie urazach mnogich po uzyskaniu zrostu najdłużej gojącego
się złamania do 3 miesięcy od konsolidacji i do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po
zabiegu operacyjnym,
– po protezoplastykach stawów kończyn do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po
zabiegu operacyjnym. Po plastykach bezcementowych 6 miesięcy od
wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym. Po plastykach cementowych do
6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po operacyjnym leczeniu uszkodzeń stawu kolanowego do 6 miesięcy od wypisu ze
szpitala po zabiegu operacyjnym
– bezpośrednio po zabiegach synowektomii chemicznej lub operacyjnej do 6 miesięcy
od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– inne leczenia operacyjne do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu
operacyjnym, po konsultacji przez lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta.

Na rehabilitację ogólnoustrojową będą kwalifikowani:

Pacjenci stabilni krążeniowo i oddechowo
Pacjenci stabilni neurologicznie
Pacjenci z odleżynami po zaopatrzeniu chirurgicznym z ustalonym leczeniem
Pacjenci stabilni endokrynologicznie
Pacjenci po przebytych infekcjach z badaniami potwierdzającymi wyleczenie
Pacjenci stabilni psychiatrycznie
Pacjenci ze stabilną gospodarką wodno-elektrolitową nie wymagających substytucji
Pacjenci z wyrównaną anemią i ustalonym leczeniem
Pacjenci po leczeniu choroby nowotworowej z opinią onkologa
Pacjenci po zakrzepowym zapaleniu żył z opinią specjalisty chorób naczyń i USG
Doppler

Przeciwwskazania do rehabilitacji:

odleżyny,
choroby nowotworowe,
ostra niewydolność oddechowa,
niestabilny stan kliniczny,
zespół psychoorganiczny nasilony.

niestabilna choroba wieńcowa,
niewyrównana niewydolność krążeniowa,
choroby zapalne i oddechowe,
brak minimum motywacji do ćwiczeń,
nadciśnienie tętnicze nieunormowane farmakologicznie.

Niezbędne dokumenty:

Pacjent składający wniosek o przyjęcie na leczenie w poszczególnych oddziałach jest
zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:
– skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę
– wyniki aktualnych badań lekarskich pacjenta oraz posiadaną dokumentację
medyczną z innych pobytów szpitalnych
– dowód osobisty

Co powinien pacjent posiadać przy przyjęciu do szpitala:

– piżamę
– obuwie
– strój do zajęć sportowych
– koszulki na zmianę
– przybory toaletowe i higieniczne

– ręcznik
– sztućce, kubek
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu:
– Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej nr tel. 664 040 444
– Pielęgniarka Oddziałowa nr tel. 696 635 726

Dzienny Oddział Rehabilitacji Słuchu i Mowy NFZ

Do Dziennego Oddziału Rehabilitacji Słuchu i Mowy skierowanie może być
wydane przez lekarza oddziału:

otolaryngologicznego
otolaryngologii dziecięcej
audiologii i foniatrii
audiologicznego
foniatycznego
neurologicznego
rehabilitacyjnego
Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni
zabiegowych w roku kalendarzowym.

Personel realizujący świadczenia:

logopeda
surdologopeda
psycholog
surdopedagog
fizjoterapeuta
terapeuta zajęciowy
certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Dzienny Oddział Rehabilitacji Słuchu i Mowy posiada następujące
gabinety:

psychologiczny
logopedyczny
integracji sensorycznej
rehabilitacyjny

Fizjoterapia Ambulatoryjna NFZ

Skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną wystawia:

lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u
świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub
dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy-
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą :
rehabilitacji ogólnej
rehabilitacji medycznej
rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
chirurgii ortopedycznej
chirurgii ogólnej
chirurgii urazowo-ortopedycznej
ortopedii i traumatologii
ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie:
chirurgii ortopedycznej
chirurgii urazowo-ortopedycznej
ortopedii i traumatologii
rehabilitacji narządu ruchu
rehabilitacji ogólnej
rehabilitacji medycznej
lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i
traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz
specjalistów dziecięcych).

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w ramach NFZ

W procesie kierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL) istnieją
dwie możliwości:

Jeśli pacjent jest w domu, skierowanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu –
wraz z pielęgniarką środowiskową ocenia, czy pacjent kwalifikuje się do skierowania.
Dokumentację – po skompletowaniu –samodzielnie przekazuje się do wybranego
ZOL. Pacjent w domu – stan stabilny, zwykle oznacza dłuższy czas oczekiwania.
Jeśli pacjent przebywa w szpitalu, skierowanie do ZOL wystawia szpital. Wówczas
szpital często przekazuje skierowanie bezpośrednio do placówki. Pacjent szpitalny –
stan pilny, przyjęcie do zakładu opiekuńczego priorytetowe.

Do skierowania dołącza się;

Wniosek o wydanie skierowania;

Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do pobytu w ZOL o
profilu ogólnym – dotyczy chorych z zaburzeniami psychicznymi
Wywiad pielęgniarski;
Kartę Oceny Świadczeniobiorcy wg. Skali Barthel;
Zgody i informacje;
Kopie postanowień Sądu: o ubezwłasnowolnieniu, o ustanowieniu opiekuna
prawnego / kuratora dla osoby niepełnosprawnej – dotyczy osoby niezdolnej do
świadomego decydowania o sobie
Umowa i Oświadczenie woli dotyczące sposobu regulowania opłat za pobyt
pensjonariusza w ZOL

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu:
-Zakład Opiekuńczo Leczniczy nr tel. 533 255 009
-Pielęgniarka Oddziałowa nr tel. 696 635 726

Dokumenty należy przesłać na adres:

ALFA SPÓŁKA Z O.O.SP. K.
Oddział Rehabilitacyjny
ul. Reymonta 21
33-380 Krynica-Zdrój

Osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00.
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem 608 855 980