INFORMACJA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZY POMOCY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma
zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z
przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest ALFA sp. z o. o. sp. k. z siedzibą przy
ul. Reymonta 21 w Krynicy-Zdroju (kod pocztowy 33-380).

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane

Dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa
na terenie Szpitala i Przychodni oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi i
Przychodni lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Komu możemy przekazywać dane

Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

Ile czasu będziemy przechowywać dane

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi
maksymalnie 14 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin
przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych lub ograniczenia przetwarzania, w

sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż

przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.